Christ is Risen!

easter-greeting
Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ανέστη!
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜ Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի՜
Crist aras! Crist soþlice aras!
Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Хрїстóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
Asréracht Críst! Asréracht Hé-som co dearb!
ܡܫܝܚܐ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!
Christ is risen! He is risen indeed!
resurrection
As Christ has risen from the dead, so may we rise to new life in Him.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: